Disclaimer Vibe Group

Waar gebruik wordt gemaakt van de naam Vibe Group, wordt daaronder tevens verstaan onze brands; Visser & Van Baars, Spilberg, Eswelt en Tergos.

Gebruik van onze websites

Wij hebben de inhoud van onze websites met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op onze websites is echter bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Vibe Group streeft ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de websites foutloos of ononderbroken functioneren of toegankelijk zijn. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van onze websites.

Verwijzingen en hyperlinks

Wanneer wij hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden aanbieden, betekent dit niet dat Vibe Group de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Vibe Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is niet door Vibe Group geverifieerd.

Online communicatie

​De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Vibe Group zendt, is niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Vibe Group te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op onze websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van Vibe Group of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op onze websites te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vibe Group of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op onze sites wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vibe Group is het niet toegestaan links naar websites van Vibe Group weer te geven.

Toepasselijk recht

​Op onze websites en voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met onze websites kunnen ontstaan.

Wijzigingen

​Vibe Group behoudt zich het recht voor de op of via onze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via onze sites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.