Vibe Group B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid neergelegd in dit Privacy Statement. Vibe Group is gevestigd aan het Gustav Mahlerplein 76 (1082 MA) te Amsterdam. Dit Privacy Statement beschrijft welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Vibe Group verzamelt persoonsgegevens vanaf het moment dat u zich aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Vibe Group kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst via openbare kanalen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in een nieuwe werkkring. In alle gevallen zullen we uw gegevens conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement verwerken.

Welke gegevens verwerkt Vibe Group?

Vibe Group verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten.

Bij inschrijving worden de volgende gegevens geregistreerd:

Op het moment dat u voor of namens Spilberg aan het werk gaat:

Indien u voor Vibe Group werkt of hebt gewerkt als ZZPer, dan worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Zie voor verdere informatie daarover het COOKIE STATEMENT.

Waarom verzamelt Vibe Group persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Vibe Group gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat:

Met wie kan Vibe Group uw persoonsgegevens delen?

Vibe Group kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt steeds in overeenstemming met de doeleinden zoals genoemd onder Waarom verzamelt Vibe Group persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming heeft of waar Vibe Group passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Vibe Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

U heeft u bij Vibe Group ingeschreven in het kader van een (mogelijk) passende opdracht of nieuw dienstverband. Deze samenwerking is niet aan een bepaalde termijn gebonden.

U kunt uw persoonsgegevens zelf beheren via uw eigen portal op de website van Vibe Group (www.spilberg.nl). Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via het portal. Uw gegevens worden definitief verwijderd uit de portal en u wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Vibe Group.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen gedurende de daarvoor wettelijk geldende termijn langer beschikbaar in een afgeschermde omgeving en uitsluitend om arbeidsrechtelijke, fiscale en of sociale zekerheidsrechtelijke verplichtingen na te kunnen komen.

Beveiliging

Vibe Group doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Vibe Group doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Vibe Group, sluit Vibe Group een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten

Indien u beschikt over uw eigen portal via www.spilberg.nl heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen, verbeteren of verwijderen. Daarnaast heeft u recht op een afschrift van uw persoonsgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Vibe Group.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) een datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Spilberg dan kunt u via fg@vibegroup.com of per brief (Vibe Group Netherlands B.V., t.a.v. de functionaris gegevensbescherming, Gustav Mahlerplein 76, 1082 MA Amsterdam) contact opnemen.

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct aan te geven door een email te sturen aan privacy@vibegroup.com. Vermeld in deze email in ieder geval uw voor- en achternaam, uw contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen Privacy Statement

Vibe Group behoudt zich het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Vibe Group.

Links naar andere websites

Onze website kan verwijzingen, zoals links of banners bevatten naar andere websites, die een ander privacybeleid hanteren. Vibe Group is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacybeleid, noch de inhoud van deze sites.