Algemene voorwaarden Vibe Group

Vibe Group

Vibe Group is een internationale IT-staffing & consulting organisatie met het grootste niche gedreven IT-netwerk van Nederland, België en Duitsland. We zorgen ervoor dat uw organisatie snel over de best passende Professional(s) kan beschikken voor al uw IT- en/of GRC vacatures. Het vinden van de perfecte match is ons vak en onze passie.

ALGEMENE VOORWAARDEN VIBE GROUP – OPDRACHTGEVER

Onze diensten en onze samenwerking

Wij leveren de volgende diensten en werken dan graag als volgt samen.

 • detachering: het ter beschikking stellen van Professionals die onder uw leiding en toezicht werkzaamheden verrichten. Bij deze dienst sluiten wij een overeenkomst van opdracht op basis waarvan Vibe Group een werknemer aan u ter beschikking stelt.
 • detavast: het ter beschikking stellen van Professionals die onder uw leiding en toezicht werkzaamheden verrichten, waarbij u bij de start van de detachering het voornemen heeft de gedetacheerde in dienst te nemen na een minimale afgesproken periode van detachering.
 • werving & selectie: het vinden, selecteren en voordragen van een geschikte kandidaat waar u rechtstreeks een arbeidsovereenkomst mee sluit. Voor deze dienst sluiten we een overeenkomst van opdracht waarbij Vibe Group werving & selectie werkzaamheden zal verrichten.
 • inzet Zelfstandig Professional: wij helpen u met al uw I(C)T gerelateerde vraagstukken en projecten en werken daarbij samen met andere hooggekwalificeerde dienstverleners (zoals Zelfstandige Professionals). Deze dienst bestaat uit het verlenen van advies en begeleiding bij al uw I(C)T vraagstukken en uitdagingen. In tegensteling tot detachering worden de werkzaamheden niet uitgevoerd onder uw leiding en toezicht. Voor deze dienst sluiten wij een overeenkomst van opdracht waarin de afspraken staan op basis waarvan wij uw organisatie helpen.

Detachering verder toegelicht

Veel afspraken over onze samenwerking hebben betrekking op het specifieke karakter van het detacheren van personeel. Een goed begrip van dit specifieke karakter draagt bij aan een goed begrip van de voorwaarden die hierop van toepassing zijn. Om die reden vindt u hieronder een korte toelichting.

Bij het detacheren van een Vibe Group werknemer (in deze voorwaarden genoemd een ‘Professional’), bent u de opdrachtgever. De opdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van een passende Professional die onder uw leiding en toezicht werkzaamheden zal verrichten.

Leiding & toezicht

Omdat de Professional bij uw onderneming gaat werken maar Vibe Group de werkgever is, zijn wij als werkgever voor veel zaken van u afhankelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels over arbeidstijden, werkomstandigheden en veiligheid op de werkvloer. Omdat u als enige invloed heeft op die zaken, kan Vibe Group daarvoor niet verantwoordelijk zijn. Een ander gevolg van het feit dat u leiding en toezicht uitoefent, is dat Vibe Group geen invloed heeft op de kwaliteit van het werk dat de Professional uitvoert en of de fouten die hij/zij onverhoopt mocht maken. Voor die gevolgen is Vibe Group dus evenmin verantwoordelijk.

We gaan ervan uit dat u de Professional net zo instrueert, begeleidt en behandelt als uw eigen medewerkers. Wat wél van Vibe Group verwacht mag worden, is dat dat wij passende Professionals zoeken die voldoen aan de gestelde kwalificaties en dat alle wet- en regelgeving terzake van het detacheren van personeel wordt nageleefd. Wij ontzorgen u daarvoor.

Beloning Professional

Voor Vibe Group is het van belang dat wij onze Professional eerlijk behandelen. Dit betekent onder meer dat de Professionals gelijk worden beloond in vergelijking tot uw eigen werknemers die gelijksoortig werk uitvoeren. Vibe Group volgt hierin de bepalingen van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Om dit te kunnen doen is Vibe Group afhankelijk van de informatie die u verstrekt. We rekenen erop dat die informatie volledig en juist is.

Zelfstandig Professionals

Bij de inzet van een Zelfstandig Professional speelt het arbeidsovereenkomstenrecht geen rol. Vibe Group is uw contractspartner en er bestaat geen rechtsverhouding tussen uw onderneming en de Zelfstandig Professional. In dit geval geldt dat de Zelfstandig Professional een zelfstandig ondernemer is. Dit heeft gevolgen voor de samenwerking met de Zelfstandig Professional. Zo kunt u weliswaar instructies geven die betrekking hebben op het resultaat van de werkzaamheden, maar niet over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dat is juist de expertise van de Zelfstandig Professional.

De werkzaamheden van de Zelfstandig Professional kunnen natuurlijk worden besproken en (tussentijds) worden beoordeeld, maar een functioneringsgesprek zoals u dat voert met de eigen medewerkers is niet mogelijk. Ook zal de Zelfstandig Professional geen gebruik maken van de HR systemen zoals u die gebruikt voor uw werknemers. Kortom, de manier van samenwerking met een Zelfstandig Professional is gelijk aan die met elke andere professioneel dienstverlener.

Wat kost het?

Het tarief dat Vibe Group hanteert is transparant en wordt vooraf met u afgestemd. In geval van detachering van Professionals is het tarief – als gevolg van wet- en regelgeving – mede gebaseerd op informatie die u in het kader van de beoogde inzet hebt verstrekt. Als die informatie niet juist is of blijkt te zijn, gedurende de inzet wijzigt of als gevolg van wet- of regelgeving wijzigt, kan het dus zijn dat het tarief ook wijzigt. Dergelijke wijzigingen zullen vanzelfsprekend in verhouding staan tot de wijziging van deze externe variabelen.

Als het tarief is gebaseerd op besteedde tijd, dan bent u verantwoordelijk voor het op tijd controleren, eventueel aanpassen en goedkeuren van de gewerkte uren. Als de uren niet op tijd worden goedgekeurd dan nemen we aan dat ze juist zijn.

De voorwaarden

Waarop zijn deze voorwaarden van toepassing?

 • Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in de volgende onderdelen:
  A – detachering Professionals (inclusief detavast)
  B – werving & selectie
  C – inzet Zelfstandige Professionals
  D – algemene bepalingen (van toepassing op alle diensten van Vibe Group).
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en andere overeenkomsten tussen Vibe Group en de Opdrachtgever en op alle overeenkomsten met groepsvennootschappen van Vibe Group waar in deze voorwaarden naar wordt verwezen.
 • Als een bepaling in deze voorwaarden van toepassing is op specifiek omschreven diensten, dan heeft die bepaling in geval van tegenstrijdigheid voorrang op een algemene bepaling.
 • Van bepalingen opgenomen in deze voorwaarden kan worden afgeweken als dat schriftelijk in de Opdracht is afgesproken tussen Vibe Group en de Opdrachtgever. Een afwijking van een bepaling heeft geen invloed op de overige bepalingen.
 • Voorwaarden die de Opdrachtgever hanteert zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Wat betekent wat?

In deze voorwaarden hebben de hieronder opgenomen begrippen met een hoofdletter de betekenis die daarachter is opgenomen.

‘Arbeidsverhouding’:

een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en Kandidaat of Professional, waaronder ook wordt begrepen (i) een ambtelijke aanstelling, (ii) de inhuur van de Kandidaat via een derde, en (iii) een arbeidsverhouding met een door de Opdrachtgever aangewezen of verbonden derde;

‘Detachering’:

de ter beschikking stelling van een werknemer van Vibe Group, door Vibe Group aan de Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten;

‘Detavast’:

de in de Opdracht tot Detachering overeengekomen afspraken zoals omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden;

‘Diensten’ of ‘Dienst’:

de door Vibe Group geleverde diensten of dienst zoals omschreven in de Opdrachtbevestiging;

‘Digitale Processen’:

de technische middelen waarvan Vibe Group bij de uitvoering van haar Diensten gebruik maakt en waartoe Opdrachtgever in dit kader (direct of indirect) toegang krijgt, zoals bijvoorbeeld internetportals, (interactieve) websites, computersystemen, tijdregistratiesystemen, software, koppelingen (api’s), applicaties (apps) en e-mail;

‘Inzet’:

de plaatsing van een Kandidaat of (Zelfstandig) Professional bij Opdrachtgever;

‘Professional’:

elke werknemer van Vibe Group die door Vibe Group ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten (of daartoe wordt aangeboden) zoals bedoeld in art. 7:690 BW;

‘Kandidaat’:

elke persoon die aan Opdrachtgever is voorgesteld met het oog op een Dienst of waarmee een (potentiële) Opdrachtgever in contact is gekomen via informatie die (direct of indirect) door Vibe Group is verstrekt;

‘Opdracht’:

de opdracht in de zin van art. 7:400 BW, waarbij Vibe Group als Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever Diensten levert en/of Werkzaamheden verricht;

‘Opdrachtbevestiging’:

het document waarin de Opdracht is opgenomen;

‘Opdrachtgever’:

iedere (rechts)persoon waarmee Vibe Group een overeenkomst aangaat voor de levering van Diensten;

‘Partij’:

Opdrachtgever of Vibe Group;

‘Partijen’:

Opdrachtgever en Vibe Group gezamenlijk;

‘schriftelijk’:

op schrift of door middel van (een) elektronische bericht(en), (waaronder via e-mail of Digitale Processen);

‘Tarief’:

het door Vibe Group in rekening gebrachte Tarief voor Diensten (ex. BTW);

‘terbeschikkingstelling’:

het ter beschikking stellen van Professionals om gedurende een Inzet arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever of een door deze aan te wijzen derde zoals bepaald in deze voorwaarden;

‘Vibe Group’:

Vibe Group Contracts B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en daar kantoorhoudende aan het Gustav Mahlerplein 76, 1082 MA, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64057569 en/of één van groepsvennootschappen in de zin van art. 2:24b BW;

‘Werkzaamheden’

de werkzaamheden zoals omschreven in de Opdrachtbevestiging;

‘Zelfstandig Professional’

een persoon die op basis van een overeenkomst van opdracht uit hoofde van een beroep of bedrijf (ongeacht de rechtsvorm) diensten levert op het gebied van I(C)T in de meest brede zin en dit doet voor eigen rekening en risico en zonder leiding en/of toezicht van een derde en daarbij kwalificeert als ’ondernemer’ voor de Inkomstenbelasting.

Deze begrippen kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt zonder dat dat gevolgen heeft voor de betekenis. Als een verwijzing is opgenomen naar gender, dan omvat dat elke genderidentiteit.

A – detachering

 1. Opdracht Detachering

1.1         Vibe Group zal bij de uitvoering van de Opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich tot het uiterste inspannen om de Opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Dit zal in overeenstemming zijn met de in de Opdrachtbevestiging en de in deze voorwaarden vastgelegde afspraken en procedures.

1.2         Vibe Group streeft ernaar dat de bekwaamheid van de Professional zoveel mogelijk voldoet aan de afgesproken Werkzaamheden zoals omschreven in de Opdrachtbevestiging.

1.3         De Opdrachtgever werkt redelijkerwijs mee aan een goede uitvoering van de Opdracht en verstrekt aan Vibe Group voor aanvang van de Opdracht alle relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht alsmede alle van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden als bedoeld in artikel 12a Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs (‘Waadi’).

1.4         Gedurende het uitvoeren van de Werkzaamheden rapporteert de Professional aan een contactpersoon die door Opdrachtgever is aangesteld. In gezamenlijk overleg vindt er regelmatig een voortgangsgesprek plaats tussen Opdrachtgever, de IT Professional en Vibe Group. Alle Partijen dragen zorg voor het plaatsvinden van dit gesprek.

1.5         Vibe Group heeft het recht een al voorgedragen Professional terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde Professional. Een dergelijke vervanging kan alleen schriftelijk en op redelijke gronden door Opdrachtgever worden afgewezen als de vervangende Professional niet voldoet aan de gestelde functie-eisen.

1.6         Vibe Group is altijd gerechtigd een voorstel tot vervanging van de Professional te doen vanwege haar bedrijfs- en/of personeelsbeleid, behoud van werkgelegenheid of naleving van wet- en regelgeving (in het bijzonder het Ontslagbesluit). Een dergelijk voorstel kan door Opdrachtgever alleen schriftelijk en op redelijke gronden worden afgewezen.

1.7         Als de Professional wordt vervangen door een andere Professional, dan zal de beloning van en het Tarief voor de vervangende Professional in goed overleg opnieuw worden vastgesteld op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

1.8         Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vibe Group kan Opdrachtgever de Professional geen andere werkzaamheden laten verrichten dan de Werkzaamheden en/of de locatie van de Werkzaamheden buiten Nederland laten plaatsvinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vibe Group is het niet toegestaan de Professional werkzaamheden/Werkzaamheden te laten verrichten onder leiding en toezicht van derden (‘doorleen’).

1.9         Zonder schriftelijke toestemming van Vibe Group kan de Opdrachtgever de tewerkstelling van de Professional niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk opschorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.

1.10      De Opdrachtgever bevestigt dat hij bekend is met:

 • de verplichting om de bij hem werkzame Professionals gelijke toegang te verlenen tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming (met name kantine-, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten) net als de werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn (art. 8b Waadi);
 • het feit dat het Vibe Group niet is toegestaan Professionals ter beschikking te stellen aan (het gedeelte van) de onderneming van de Opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat (art. 10 Waadi). De Opdrachtgever zal Vibe Group tijdig en volledig informeren over (verwachte) door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties.

 

 1. Ingangsdatum en duur van de Opdracht Detachering

2.1   De ingangsdatum en de duur van de Opdracht is opgenomen in de Opdrachtbevestiging. Als er geen looptijd overeen is gekomen dan geldt de Opdracht voor onbepaalde tijd en kunnen beide Partijen de Opdracht opzeggen met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.

2.2   Als er sprake is van een Opdracht voor bepaalde tijd dan zal Opdrachtgever uiterlijk 5 weken voor het einde van de Opdracht Vibe Group informeren of en zo ja, voor welke duur hij de Opdracht wil voortzetten of verlengen.

2.3   Als de Werkzaamheden na afloop van de initiële looptijd of een daaropvolgende verlenging worden voortgezet, dan geldt dat als stilzwijgende verlenging van de Opdracht voor een periode van één (1) maand. In geval van een stilzwijgende verlenging kan de Opdracht tussentijds worden opgezegd tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De overige gemaakte afspraken blijven van toepassing.

2.4   De Opdracht eindigt van rechtswege als de (arbeids)overeenkomst tussen de Professional en Vibe Group eindigt en deze (arbeids)overeenkomst daarna niet wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever, tenzij de Professional binnen 14 dagen of binnen een door Partijen te bepalen termijn wordt vervangen.

 

 1. Functie en beloning

3.1         Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever op verzoek van Vibe Group de volgende informatie noodzakelijk om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (art. 8 en 12a Waadi):

(i)            een omschrijving van de functie die de Professional zal uitoefenen;

(ii)           de functie-eisen die daaraan verbonden zijn;

(iii)         het bijbehorende salarisniveau (schaal en trede);

(iv)         bijkomende arbeidsvoorwaarden (waaronder vergoedingen) en omstandigheden.

3.2         Hoewel de Professional wordt beloond op basis van de arbeidsvoorwaarden van Vibe Group, is de in paragraaf 1 genoemde informatie essentieel voor de verificatie door Vibe Group van de toepassing van de Waadi. Om die reden dient de Opdrachtgever Vibe Group direct op de hoogte stellen in de volgende situaties:

(i)            wijzigingen in of aanvullingen op de informatie genoemd in paragraaf 1 van dit artikel; of

(ii)           een onjuiste functieomschrijving vergeleken met de werkelijk door de Professional uitgeoefende functie.

3.3         Tenzij met voorafgaande schriftelijke instemming van Vibe Group is het Opdrachtgever niet toegestaan de Werkzaamheden en/of werktijden aan te passen.

3.4         Tenzij anders overeengekomen, is Vibe Group gerechtigd de door Opdrachtgever voor eigen personeel toegepaste toeslagen voor overwerk, ploegendiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (waaronder feestdagen) en/of verschoven uren, door te belasten in het Tarief. Dit geldt voor de door de Professional gewerkte uren.

 

 1. Arbeidsduur en werktijden

4.1   Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de arbeidsduur en de werktijden van de Professional voldoen aan wet- en regelgeving.

4.2   Voordat de Opdracht wordt aangegaan zal de Opdrachtgever Vibe Group informeren over mogelijke bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de Opdracht en Opdrachtgever zal Vibe Group steeds uiterlijk 4 weken daarvoor informeren als van een bedrijfssluiting sprake is. Als Opdrachtgever dit nalaat dan is Vibe Group gerechtigd het Tarief te berekenen voor de duur van de bedrijfssluiting als ware er door de Professional gewerkt.

4.3   Gedurende de Opdracht wordt de Professional in de gelegenheid gesteld om hem toekomende vakantiedagen en verlof op te nemen.

4.4   Als de Professional gedurende 14 of meer aaneengesloten dagen wegens ziekte in de onmogelijkheid zal verkeren de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, zullen Partijen in onderling overleg de gevolgen daarvan voor de Opdracht regelen.

4.5   De Opdrachtgever staat toe dat de Professional het werk kan onderbreken, als dat bepaald is op basis van de Arbeidstijdenwet en/of Arbeidsomstandighedenwet.

 

 1. Leiding, toezicht, veiligheid

5.1   De Werkzaamheden worden verricht onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.

5.2   Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Professional zoals zij dat is voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart Vibe Group terzake tegen aanspraken van de Professional en/of derden.

5.3   Het is de verplichting van Opdrachtgever om ervoor zorg te dragen dat de Werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet. Opdrachtgever zal hiervoor – voordat de Werkzaamheden starten – aan Vibe Group en de Professional een document verstrekken met de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft net als aan haar eigen personeel voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) of gelijke regelingen.

5.4   Opdrachtgever zal die maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Professional in de uitoefening van de Werkzaamheden schade lijdt. Opdrachtgever is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW. Opdrachtgever vrijwaart Vibe Group voor de in deze paragraaf genoemde aanspraken/vorderingen van de Professional en vergoedt alle daarmee samenhangende in redelijkheid door Vibe Group gemaakte kosten.

 

 1. Tarief

6.1         Het Tarief is opgenomen in de Opdrachtbevestiging. Genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Aan in het verleden gehanteerde vergoedingen kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

6.2         Het Tarief is verschuldigd over de overeengekomen uren. Voor wat betreft de definitie van ‘overwerk’ wordt aangesloten bij de definitie die Opdrachtgever hanteert in haar eigen organisatie.

6.3         Het Tarief is niet verschuldigd als de Professional niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, arbeidsongeschiktheid of een andere oorzaak die niet toerekenbaar is aan de Opdrachtgever.

6.4         Uren besteedt aan specifieke scholing of werkinstructies op verzoek of instructie van Opdrachtgever worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

6.5         Tenzij anders overeengekomen, worden toeslagfactoren en de kostenvergoedingen die Vibe Group verschuldigd is aan de Professional afzonderlijk in rekening gebracht. Over het Tarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

6.6         Vibe Group is gerechtigd het Tarief tijdens de looptijd van de Opdracht aan te passen indien:

(i)                de informatie zoals genoemd in artikel 3.1 wijzigt of onjuist is (als gevolg waarvan Vibe Group op grond van wet- en regelgeving verplicht is de beloning van de Professional aan te passen);

(ii)               de kosten van de Professional stijgen als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van sociale en fiscale wet- en regelgeving.

6.7         Een aanpassing van het Tarief is van toepassing vanaf het moment dat de omstandigheden die leiden tot een aanpassing van het Tarief effect hebben. Vibe Group zal Opdrachtgever onderbouwd informeren over een aanpassing van het Tarief.

 

 1. Belasting- en premieverplichtingen (Detachering)

7.1   Vibe Group zal zorgdragen voor de afdracht van verschuldigde loonheffingen terzake van de Detachering van de Professional.

7.2   Als Opdrachtgever op grond van een privaatrechtelijke dan wel een fictieve dienstbetrekking wordt geconfronteerd met één of meerdere naheffingsaanslagen loonbelasting/premie volksverzekeringen dan wel één of meerdere navorderingsaanslagen premies werknemersverzekeringen dan wel één of meerdere navorderingsaanslagen premies bedrijfstakeigen-regelingen inzake werkzaamheden van de Professional, dan zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen en op kosten van alle betrokkenen (ieder voor een gelijk deel) de hier bedoelde aanslagen, inclusief de rente en mogelijke verhogingen, aanvechten.

7.3   Wanneer één of meerdere van de hier bedoelde aanslagen onherroepelijk vaststaat, dan zal Vibe Group het totale financiële nadeel voor Opdrachtgever voor haar rekening nemen tenzij de voornoemde aanslagen het gevolg zijn van handelen dan wel nalaten van de Opdrachtgever.

7.4   Het totale financiële nadeel wordt hierbij gedefinieerd als het totale bedrag van de naheffingsaanslag(en) respectievelijk navorderingsaanslag(en) c.q. nota’s die onherroepelijk vaststaan, inclusief wettelijke interest en invorderingsrente in verband met mogelijk uitstel van betaling.

 

 1. Medezeggenschap

8.1   Opdrachtgever bevestigt bekend te zijn met zijn verplichtingen op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) en deze voor wat betreft de inzet van Professional tijdig en volledig naleven.

8.2   Als Opdrachtgever een medezeggenschapsorgaan dient te informeren met betrekking tot de (verwachte) Inzet van (een) Professional(s) zal Vibe Group hiertoe gegevens verstrekken, maar die zullen niet verder gaan dan waartoe de WOR verplicht.

8.3   Professionals bouwen na 15 maanden bij de Opdrachtgever te hebben gewerkt medezeggenschapsrechten op bij het medezeggenschapsorgaan van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal de Professional(s) die lid is/zijn van een medezeggenschapsorgaan van Opdrachtgever, in de gelegenheid stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen. Als de Professional medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is het Tarief ook verschuldigd over de uren waarin de Professional onder werktijd medezeggenschap werkzaamheden uitoefent of een opleiding volgt in verband met van het uitoefenen van medezeggenschap.

 

 1. Detavast

9.1   Van een Detavast constructie is sprake als er bij de diensten Detachering specifiek overeen is gekomen dat de Opdrachtgever na een detachering van de in de Opdrachtbevestiging opgenomen minimale periode van 1.800 uur (door de gedetacheerde Professional gewerkte uren) door de Opdrachtgever een Arbeidsverhouding mag worden aangegaan. Na deze periode geldt daarmee geen verbod van overname zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

9.2   De detachering kan in geval van Detavast afspraken niet tussentijds worden opgezegd, met uitzondering van de gevallen zoals opgenomen in deel D van deze algemene voorwaarden.

9.3   Opdrachtgever informeert Vibe Group per ommegaande als er overeenstemming is bereikt met de Professional op hoofdpunten (dus voorafgaand aan feitelijke ondertekening van een arbeidsovereenkomst). De boete conform artikel 25.1 is onverminderd van toepassing.

9.4   Voor het aangaan van een Arbeidsverhouding met de Professional is Opdrachtgever bij Detavast niets verschuldigd aan Vibe Group.

9.5   De Opdrachtgever bevestigt bekend te zijn met de wet- en regelgeving met betrekking tot opvolgend werkgeverschap en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, welke worden aanvaard. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de Professional. Voor zover toegestaan op grond van wet- en regelgeving zal Vibe Group op verzoek van Opdrachtgever informatie verstrekken over dit arbeidsverleden. Omdat Vibe Group hiervoor afhankelijk is van de Professional kan zij niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan.

 

B – Werving & selectie

 1. Algemeen

10.1 Vibe Group zal bij de uitvoering van de Opdracht voor Diensten die bestaan uit werving & selectie de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich tot het uiterste inspannen de Opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Dit in overeenstemming met de in de Opdrachtomschrijving vastgelegde afspraken en procedures.

10.2      Tenzij expliciet anders overeengekomen geldt Vibe Group als exclusief opdrachtnemer voor de werving & selectie diensten voor de functie waarvoor de Kandidaat moet worden geworven.

10.3      De Opdrachtbevestiging bevat ten minste:

 • de duur van de Opdracht;
 • het Tarief;
 • de inhoud van de functie waarvoor de Kandidaat moet worden geworven en geselecteerd;
 • doel van de werving & selectie;
 • het door de Opdrachtgever gewenste profiel op basis van kennis en vaardigheden;
 • gewenste kwalificaties voor de functie;
 • (een indicatie van) de arbeidsvoorwaarden (primaire en secundaire), overige emolumenten, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, standplaats en arbeidsomstandigheden;
 • overige zaken die naar de mening van Opdrachtgever relevant zijn voor de werving en selectie van de beoogde Kandidaat.

10.4      Opdrachtgever zal Vibe Group (proactief) informeren over eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens en aanvullende informatie verstrekken die relevant kan worden geacht voor de Diensten.

10.5      Vibe Group streeft ernaar om binnen de in de Opdrachtbevestiging opgenomen termijnen naar beste kunnen en op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie (i) één of meer Kandidaten die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen van Opdrachtgever te werven en te selecteren en (ii) deze vervolgens aan Opdrachtgever voor te dragen met (iii) als doel een Arbeidsverhouding tot stand te laten komen tussen Opdrachtgever en de Kandidaat.

10.6      Het is Vibe Group bij de uitvoering van de Diensten toegestaan kosteloos gebruik te maken van de naam en merken van Opdrachtgever.

10.7      De Opdracht tot werving & selectie is een inspanningsverplichting. Het niet (tijdig) kunnen voordragen van Kandidaten zal in geen geval leiden tot een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Vibe Group.

10.8      Vibe Group is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat een Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Vibe Group bij de selectie.

10.9      De factuur van Vibe Group moet worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan, indien en zodra het volledige verschuldigde bedrag door Vibe Group is ontvangen

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever

11.1          Naast de (informatie)verplichtingen opgenomen in artikel 10, zal Opdrachtgever bij de afwijzing van een Kandidaat in zo veel mogelijk detail de redenen van afwijzing aangeven zodat Vibe Group hier bij de volgende voordracht(en) rekening mee kan houden.

11.2          Opdrachtgever zal zorgen voor voldoende beschikbaarheid van relevante medewerkers voor gesprekken met Kandidaten.

11.3          Alle informatie met betrekking tot Kandidaten zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt. Opdrachtgever zal deze informatie direct vernietigen als deze niet meer relevant is voor de uitvoering van de Diensten.

 

 1. Einde en/of wijzigen Opdracht

12.1 De Opdracht eindigt automatisch op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk bevestigt een Arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een Kandidaat.

 

 1. Tarief

13.1          Voor de werving & selectie Diensten is Opdrachtgever het Tarief verschuldigd dat is opgenomen in de Opdrachtbevestiging. Als er geen Tarief is afgesproken dan bedraagt dit 35% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiebijslag voor de Arbeidsverhouding waarvoor de Kandidaat wordt aangenomen.

13.2          De door Vibe Group ingezette gebruikelijke wervingsmiddelen en wervingsactiviteiten zijn inbegrepen in het Tarief. Kosten die worden gemaakt als gevolg van middelen of activiteiten die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven worden afzonderlijk doorbelast, ook als er geen Arbeidsverhouding tot stand komt. Eventuele andere kosten – zoals reis- en/of verblijfkosten van de Kandidaat – worden in overleg met Opdrachtgever doorbelast.

13.3          Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is afgesproken, is het Tarief verschuldigd op het moment dat Opdrachtgever aangeeft een Arbeidsverhouding aan te zullen gaan met de Kandidaat of op het moment dat Vibe Group hier via andere weg bekend mee is geworden.

13.4          Het Tarief is ook door de Opdrachtgever verschuldigd als de Kandidaat in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever is voorgesteld (in het kader van een detachering of een Arbeidsverhouding) en Opdrachtgever (of een derde die aan hem is gelieerd) een Arbeidsverhouding met de Kandidaat aan gaat binnen 12 maanden nadat de Kandidaat voor het eerst direct of indirect door Vibe Group aan Opdrachtgever is voorgesteld.

13.5          Als de Arbeidsverhouding binnen acht weken na aanvang is of wordt beëindigd, dan zal Vibe Group een terugbetalingsregeling aanbieden. Dit is een som die overeenkomt met 12,5% van het Tarief voor iedere week in die periode van acht weken dat de Kandidaat niet heeft gewerkt. Voor een beëindiging door de Opdrachtgever geldt dat daarvoor objectief vast te stellen gronden moeten zijn op basis waarvan de Kandidaat niet geschikt is voor de functie waarvoor de Arbeidsverhouding is aangegaan. Eventuele kosten zoals omschreven in paragraaf 2 van dit artikel worden niet gerestitueerd.

 

C – Inzet Zelfstandig Professional
14.   Algemeen

14.1 Bij de Inzet van een Zelfstandig Professional is Vibe Group de schakel tussen de Zelfstandig Professional en de Opdrachtgever. Vibe Group sluit met een Zelfstandig Professional een overeenkomst van opdracht die is gebaseerd op een door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst.

14.2 De Zelfstandig Professional verleent de Diensten geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever. Wel kan er, voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaatsvinden, zodat de samenwerking optimaal zal verlopen. Ook kan Opdrachtgever aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de Opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de Opdracht raakt. Indien nodig voor de Werkzaamheden richt de Zelfstandig Professional zich naar de werktijden bij Opdrachtgever.

14.3 Opdrachtgever zal zich steeds onthouden van elk handelen of nalaten dat de zelfstandigheid en/of de kwalificatie van het zijn van ondernemer van de Zelfstandig Professional in gevaar kan brengen dan wel kan of zou kunnen leiden tot een (fictieve) dienstbetrekking. Opdrachtgever vrijwaart Vibe Group voor alle schade die daarvan het gevolg is of kan zijn.

14.4 Opdrachtgever verstrekt Vibe Group tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de Opdracht.

 1. Informatie

15.1 Opdrachtgever informeert Vibe Group proactief over omstandigheden die voor Vibe Group van belang zijn of kunnen zijn voor de Opdracht.

 1. Looptijd

16.1 De ingangsdatum en de duur van de Opdracht zijn opgenomen in de Opdrachtbevestiging.

16.2 Beide Partijen kunnen de Opdracht opzeggen met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen in de Opdracht.

16.3 Als de Werkzaamheden na afloop van de initiële looptijd of een daaropvolgende verlenging worden voortgezet, dan geldt dat als stilzwijgende verlenging van de Opdracht voor een periode van één maand. In geval van een stilzwijgende verlenging kan de Opdracht tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De overige gemaakte afspraken blijven van toepassing.

 1. Tarief

17.1 Het tarief voor de Werkzaamheden is opgenomen in de Opdrachtbevestiging. Tenzij anders overeengekomen, is het Tarief telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

 1. Overname

18.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van een Opdracht en voor een aansluitende periode van 12 maanden daarna zonder toestemming van Vibe Group een Arbeidsverhouding aan te gaan dan wel op andere wijze direct of indirect zonder tussenkomst van Vibe Group direct of indirect diensten van een Zelfstandig Professional af te nemen. Bij een overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan Vibe Group een introductievergoeding verschuldigd die gelijk is aan 13 weken beloning (op basis van een 40-urige werkweek) volgens het Tarief.

 

D – Voorwaarden van toepassing op alle Diensten
19.   Algemeen

19.1 Vibe Group zal bij de uitvoering van een Opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich tot het uiterste inspannen om de Opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Dit in overeenstemming met de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde afspraken en procedures.

19.2 De Diensten en/of Werkzaamheden omvatten alleen de verplichting tot het bereiken van een resultaat als dat expliciet schriftelijk overeen is gekomen in de Opdrachtbevestiging.

 

 1. Opzegging

20.1 Iedere Opdracht kan altijd door een Partij worden opgezegd zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen als de andere Partij:

 • toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer verplichtingen en na een redelijke termijn de tekortkoming niet heeft hersteld. Dit alles mits de tekortkoming de opzegging rechtvaardigt;
 • een besluit neemt tot liquidatie of staking van activiteiten;
 • in staat van faillissement is verklaard of als hiertoe een verzoek is gedaan; of
 • surseance van betaling heeft aangevraagd.

20.2 Opzegging van de Opdracht op grond van bovenstaande redenen leidt nooit tot aansprakelijkheid van de opzeggende Partij terzake van de opzegging. Als de Opdracht op een van deze gronden wordt opgezegd, dan worden de vorderingen van Vibe Group direct opeisbaar.

 

 1. Tarief, facturatie en betaling

21.1 De factuur wordt opgesteld op basis van een door de Opdrachtgever geaccordeerde tijdverantwoording.

21.2 Tenzij anders overeen is gekomen, zal de urenverantwoording plaatsvinden in de Vibe Group Portal. De Opdrachtgever is in elk geval gehouden de tijdverantwoording uiterlijk twee werkdagen na indiening door de (Zelfstandig) Professional te controleren op juistheid en volledigheid en deze zo nodig aan te vullen of te corrigeren.

21.3 De tijdverantwoording wordt geacht te zijn geaccepteerd als Opdrachtgever niet binnen een periode van 10 werkdagen na indiening heeft aangegeven dat de tijdverantwoording niet juist of volledig is.

21.4 Onkosten (zoals bijvoorbeeld declaraties en/of buitenlandse reizen) moeten, voor deze door de (Zelfstandig) Professional worden gemaakt, worden goedgekeurd door een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van Opdrachtgever. De vertegenwoordiger van Opdrachtgever zal de goedkeuring schriftelijk bevestigen ter bewijsvoering.

21.5 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de tarieven die Vibe Group de Opdrachtgever in rekening brengt met de (Zelfstandig) Professional te bespreken.

21.6 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zorg te dragen dat de volgende gegevens juist in de tijdverantwoording zijn opgenomen: de naam van de (Zelfstandig) Professional, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover het tarief is verschuldigd en eventuele toeslagen.

21.7 Vibe Group kan jaarlijks het Tarief indexeren op basis van de CBS-index Zakelijke en ICT-dienstverlening. Indexatie zal niet leiden tot verlaging van het Tarief.

21.8 De kosten van een door Opdrachtgever gevraagde ‘pre-employment screening’ (‘PES’) worden gedragen door Opdrachtgever.

21.9 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, wordt maandelijks gefactureerd en wordt de factuur op elektronische wijze verzonden.

21.10       Elke factuur van Vibe Group moet worden voldaan binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum op het door Vibe Group opgegeven rekeningnummer. De factuur is voldaan, indien en zodra het volledige verschuldigde bedrag door Vibe Group is ontvangen.

21.11       Alleen betaling aan Vibe Group of een door hem aangewezen derde is bevrijdend. Betalingen door Opdrachtgever aan een Kandidaat en/of Professional, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Vibe Group en kunnen geen grond opleveren voor betaling of verrekening.

21.12       Als een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, dan is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag. Hierbij geldt een gedeelte van een maand voor een volle maand.

21.13       Als Opdrachtgever een factuur geheel of gedeeltelijk betwist, moet hij dit binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk melden aan Vibe Group, onder gedetailleerde opgaaf van redenen. Na deze periode vervalt het recht om een factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

21.14       Opdrachtgever is niet bevoegd enig verschuldigd bedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een (gestelde) tegenvordering en/of de betaling van een factuur op te schorten.

21.15       Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Vibe Group maakt als gevolg van de niet-nakoming van een betalingsverplichting door Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze vergoeding bedraagt 15% van het verschuldigde bedrag inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250,00 per vordering). Dit laat de mogelijkheid voor Vibe Group onverlet om schade te vorderen als deze dit bedrag overstijgt.

21.16       Als een Opdrachtbevestiging is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever die tot dezelfde groep van ondernemingen behoort, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel.

 

 1. Aansprakelijkheid

22.1 Iedere aansprakelijkheid van Vibe Group, ongeacht op welke grond, is per gebeurtenis beperkt tot het Tarief over de duur van de Opdracht tot aan de schade veroorzakende gebeurtenis, met een maximum van 3 maanden.

22.2 De aansprakelijkheid van Vibe Group is beperkt tot € 500.000,00 (vijfhonderdduizend euro) per jaar. Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

22.3 Aansprakelijkheid van Vibe Group voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade, is in alle gevallen uitgesloten.

22.4 Enige aansprakelijkheid van Vibe Group ontstaat pas nadat Opdrachtgever Vibe Group op de tekortkoming heeft gewezen, en haar daarbij een redelijke termijn voor herstel heeft gesteld en herstel niet binnen die termijn heeft plaatsgevonden. Het recht van Opdrachtgever om schade te vorderen van Vibe Group als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen vervalt 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend was of had kunnen zijn met de tekortkoming.

22.5 De beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen in dit artikel is niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vibe Group.

22.6 Als de Opdrachtgever heeft verzocht om een PES uit te voeren, de PES niet voor aanvang van de terbeschikkingstelling gereed is en de Opdrachtgever verzoekt Vibe Group desondanks om de Professional te laten starten, dan is Vibe Group niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

 

 1. Verzekering

23.1 Opdrachtgever en Vibe Group bevestigen afdoende te zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid, een en ander zoals gebruikelijk in de branche waarin zij actief zijn. Op eerste verzoek zal Opdrachtgever een bewijs van verzekering verstrekken.

 

 1. Intellectueel eigendom

24.1 Alle rechten van intellectueel eigendom waartoe Opdrachtgever toegang krijgt in het kader van de Opdracht of andere overeenkomst berusten uitsluitend bij Vibe Group of haar licentiegevers, met uitzondering van materiaal van Opdrachtgever. Dit omvat ook eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de Opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken.

24.2 Als Opdrachtgever gebruik maakt van (I(C)T of andere) middelen van Vibe Group dan gebeurt dat op basis van een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van Diensten

24.3 Vibe Group is vrij om zonder vergoeding alle van Opdrachtgever ontvangen input, informatie, suggesties en dergelijke te gebruiken ten behoeve van de Opdracht.

24.4 Opdrachtgever vrijwaart Vibe Group tegen alle aanspraken van derden in verband met een gestelde inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden of op door Opdrachtgever in het kader van de Opdracht of overige overeenkomst aan Vibe Group beschikbaar gesteld materiaal.

24.5 Door Werkzaamheden van een Professional gecreëerde rechten van intellectueel eigendom komen toe aan Opdrachtgever, indien en voor zover dit bij de wet is bepaald. Op verzoek van Opdrachtgever zal Vibe Group ervoor zorgen dat de Professional een schriftelijke verklaring tekent om – voor zover nodig en mogelijk – de genoemde intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de Opdrachtgever.

 

 1. Overnameverbod

25.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen in de Opdracht is het Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van een Opdracht en voor een aansluitende periode van 12 maanden daarna zonder toestemming van Vibe Group een Arbeidsverhouding aan te gaan met een werknemer, Professional of Kandidaat van Vibe Group dan wel op andere wijze direct of indirect zonder tussenkomst van Vibe Group direct of indirect diensten van een (ex) werknemer, Professional of Kandidaat af te nemen. Bij een overtreding van deze bepaling is Opdrachtnemer aan Vibe Group een boete verschuldigd ter hoogte van EUR 30.000 (ex BTW), onverminderd het recht van Vibe Group om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

25.2 Indien Vibe Group en Opdrachtgever schriftelijk een afwijking van de voorgaande paragraaf overeenkomen – of bij elke totstandkoming van een Arbeidsverhouding tussen de Opdrachtgever en werknemer, Professional of Kandidaat- is artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

 1. Geheimhouding

26.1 Partijen zullen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, ten aanzien van onder andere diens activiteiten, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een samenwerking uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt en niet openbaar maken of delen met personen die die informatie niet nodig hebben. Deze verplichting tot geheimhouding geldt niet voor zover openbaarmaking wettelijk verplicht is.

26.2 Indien en voor zover Opdrachtgever een (Zelfstandig) Professional of Kandidaat een geheimhoudingsverplichting wenst op te leggen, dan zal zij Vibe Group hierover informeren en afschrift daarvan verstrekken. Vibe Group staat niet in voor de naleving van een door Opdrachtgever aan de (Zelfstandig) Professional opgelegde/afgesproken geheimhoudingsverplichting en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht.

 

 1. Controleplicht

27.1 Opdrachtgever bevestigt dat hij zelf de verantwoordelijkheid heeft om:

 • de identiteit van de Kandidaat en/of (Zelfstandig) Professional vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel geldig identiteitsdocument uitvoeren; en
 • vast te stellen of de aan hem voorgestelde Kandidaten, de bij hem werkzame (Zelfstandig) Professionals of andere personen, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

 

 1. Anti-discriminatie

28.1 Partijen bevestigen dat zij bij het aangaan en uitvoeren van de Opdracht en het verlenen van Diensten, uitsluitend voor de functie relevante eisen zullen stellen en mee laten wegen. Partijen zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, gender, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

 

 1. Privacy

29.1 In de samenwerking tussen Partijen worden persoonsgegevens uitgewisseld, met name van Kandidaten en (Zelfstandig) Professionals. Partijen bevestigen deze gegevens steeds te behandelen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) en aanverwante wet- en regelgeving.

29.2 Beide Partijen kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG tenzij uit de samenwerking volgt dat één van de Partijen verwerker is ten behoeve van de ander. In dat geval zullen Partijen een verwerkersovereenkomst overeenkomen.

29.3 Op de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen is de privacy verklaring van Vibe Group van toepassing welke is te raadplegen op onze website.

29.4 De Opdrachtgever vrijwaart Vibe Group tegen elke aanspraak van Kandidaten, (Zelfstandig) Professionals, werknemers van Opdrachtgever of overige derden in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Vibe Group gemaakte kosten.

 

 1. Digitale processen

30.1 Als Vibe Group voor de uitvoering van Diensten gebruik maakt van Digitale Processen dan zijn, naast de bij de Digitale Processen vermeldde procedures en instructies, de voorwaarden als vermeld in dit artikel van toepassing,

30.2 In afwijking van artikel 3:15a lid 2 en 3 BW en artikel 6:227a lid 1 BW worden rechtshandelingen verricht met gebruikmaking van de Digitale Processen en de daarin opgenomen procedures. Opdrachtgever bevestigt dat gebruikers van de inloggegevens bevoegd zijn Opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen via de Digitale Processen.

30.3      Opdrachtgever zal de Digitale Processen alleen zelf gebruiken en uitsluitend voor het doel waarvoor toegang wordt gegeven.

30.4      Het is niet toegestaan om de Digitale Processen door geautomatiseerde systemen te laten benaderen of gebruiken, of om een koppeling tot stand te brengen tussen de Digitale Processen en een geautomatiseerd systeem zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vibe Group.

30.5      De inloggegevens voor toegang tot en gebruik van de Digitale Processen zijn persoonlijk en dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik en misbruik dat met behulp van deze inloggegevens plaatsvindt.

30.6      Ten aanzien van de Digitale Processen spant Vibe Group zich in voor maximale beschikbaarheid en kwaliteit maar Vibe Group kan niet een continue, storingsvrije beschikbaarheid en correcte werking garanderen.

30.7      Vibe Group mag de beschikbaarheid van de Digitale Processen tijdelijk opschorten of de toegang – tijdelijk of definitief – ontzeggen en het gebruiksrecht beëindigen.

30.8      Vibe Group neemt ter zake van de Digitale Processen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Ondanks alle beveiligingsmaatregelen, is het niet mogelijk om iedere besmetting van de Digitale Processen en ieder ongeautoriseerd gebruik, misbruik en/of ongewilde beschadiging of verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Vibe Group is dan ook niet aansprakelijk als gegevens van Opdrachtgever worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Vibe Group.

30.9      In geval van een koppeling tussen de Digitale Processen en de systemen van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever passende en adequate maatregelen nemen om de Digitale Processen en de daarop verwerkte gegevens te beschermen tegen schade, misbruik en ongeautoriseerde toegang via de koppeling. Vibe Group kan hieraan eisen stellen en kan naar eigen inzicht de koppeling opschorten als blijkt dat er (mogelijk) sprake is van een gebrek aan beveiliging van Opdrachtgever.

30.10   Hoewel de informatie opgenomen in de Digitale Processen met zorg is samengesteld, staat Vibe Group niet voor de juistheid of volledigheid in omdat Vibe Group hiervoor afhankelijk is van derden, processen en technologie.

30.11   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de informatie en data die zij in de Digitale Processen plaatst. Opdrachtgever draagt zorg voor de juistheid van deze informatie. Deze informatie en data mogen nooit misleidend, beledigend, discriminerend of anderszins onrechtmatig zijn of onbehoorlijk of onnodig krenkend. Vibe Group heeft het recht dergelijke informatie en/of data direct te verwijderen.

30.12   Als Vibe Group op verzoek van de Opdrachtgever gebruik maakt van diensten en/of systemen van Opdrachtgever of derden, bevestigt en garandeert de Opdrachtgever:

 • dat bij gebruik van deze diensten en systemen alle bepalingen en verplichtingen uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) worden nageleefd;
 • dat hij verantwoordelijk is voor de verdere verwerking van de door Vibe Group verstrekte gegevens en Vibe Group vrijwaart tegen elke aanspraak van Kandidaten of (Zelfstandig) Professionals, en derden in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en hij de schade die daarmee samenhangt aan Vibe Group zal vergoeden.

 

 1. Laatste bepalingen

31.1 Als één of meer bepalingen in deze voorwaarden niet geldig zijn, nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden onaangetast. De bepalingen die niet geldig zijn of niet kunnen worden toegepast, worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking en het doel van de ongeldige/niet in te roepen bepalingen.

31.2 Als er in de Opdrachtbevestiging termijnen zijn opgenomen, dan zijn die naar beste weten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van een Opdracht, dan wel bij het opstellen van een offerte, bij Vibe Group bekend waren. Deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een termijn brengt Vibe Group niet in verzuim tenzij deze expliciet in de Opdrachtbevestiging als fatale termijn is benoemd en is veroorzaakt door een omstandigheid die volledig in de macht van Vibe Group lag.

31.3 De rechten en verplichtingen van Vibe Group uit hoofde van de Opdracht kunnen worden overgedragen aan een derde waarvoor Opdrachtgever nu voor alsdan toestemming verleent. De Opdrachtgever kan geen rechten en/of verplichtingen overdragen aan een derde tenzij met expliciete schriftelijke instemming van Vibe Group.

31.4 Alle aanbiedingen van Vibe Group (zoals voorstellen, offertes en prijsopgaven) zijn vrijblijvend en binden Vibe Group pas als er een door Vibe Group schriftelijk geaccordeerde Opdrachtbevestiging tot stand is gekomen. Als een Dienst wordt gestart zonder schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever, dan geldt dat als instemming van de Opdrachtgever op de aanbieding.

31.5 Het is Vibe Group toegestaan om in geval van bijzondere – voorziene en onvoorziene – omstandigheden de Opdracht per direct aan te passen of te beëindigen in het geval dat als gevolg van deze omstandigheden niet van Vibe Group gevergd kan worden dat de Opdracht ongewijzigd wordt voortgezet. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn wijzigingen in de CAO en/of wet- en regelgeving op het gebied van (of met materiële gevolgen voor) het ter beschikking stellen van personeel.

31.6 Bepalingen in deze voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de Opdracht voort te duren (zoals bijvoorbeeld met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht) blijven na het einde van de Opdracht van kracht.

31.7 Opdrachtgever bevestigt en verklaart dat zijn onderneming, zijn eventuele dochterondernemingen en zijn directieleden en medewerkers niet voorkomen op sanctielijsten en ook nooit onderwerp zijn geweest van vorderingen, procedures of onderzoeken in verband met economische sancties.

31.8 Opdrachtgever garandeert dat hij en zijn eventuele dochterondernemingen niet in strijd handelen met economische sancties en ook niet betrokken zijn bij activiteiten waardoor Vibe Group in strijd handelt met economische sancties.

31.9 Op deze voorwaarden, Opdrachten, overeenkomsten en/of alle andere rechtshandelingen tussen Vibe Group en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

31.10       Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Laatst gewijzigd: April 2022

Nieuwe brand identity